شعار ما….

در مجموع مدارس شهرک شهید محلاتی
تحصیل تهذیب ورزش

پیشتاز در نتایج درخشان

توجه به بعد معنویت